Geografie Sidel

Urbanizace

 • prostorový jev
  • stěhování do měst - v Evropě nejmasověji v době průmyslové revoluce
 • sociokulturní jev
  • přejímání městské kultury - významné především ve státech, kde již žije značná část obyvatelstva ve městech
 • ekonomický jev
  • snižování zaměstnanosti v zemědělství

Chápání města

 • na základě statisticky zjistitelných údajů
 • jako nová kvalita

Vymezení města

 • na základě populační velikosti
 • na základě ekonomické struktury (např. zaměstananost obyvatelstva mimo zemědělství)
 • na základ administrativního rozhodnutí
 • na základě funkčních hledisek

Dopady na sídelní systém

• nerovnoměrnost územního rozložení obyvatelstva ve srovnání se zemědělsky založenou
společností
• zvyšování počtu městských sídel,tj. sídel, jejichž ekonomika není založena na zemědělství
• zvyšování průměrné velikosti městských sídel
• zvyšování velikosti největšího městského sídla
• zvyšování rozpětí mezi nejmenšími a největšími městskými sídly
• zvětšování geografických funkčních jednotek/regionů (oblastí dojížďky do škol, zaměstnání či za službami)
• výraznější hierarchie nodálních regionů a specializace městských regionů
• nové formy městského osídlení (aglomerace, konurbace)

Urbanizované regiony

 • typologie:
  • městský region (aglomerace)
  • konurbace
  • megapolis

Teorie diferenciální suburbanizace

 • urbanizace velkých měst
 • rostoucí ceny ve velkých městecg
 • "přelévání" urbanizace do měst střední velikosti
 • v případě města lze rozlišit fáze
  • urbanizace
  • polarizačního obratu
  • kontraurbanizace

Model stadií městského vývoje

 • urbanizace
 • suburbanizace
 • desurbanizace
 • reurbanizace

Sídelní systémy

 • podle úrovně:
  • národní
  • regionální
  • místní
  • od 70. let také world system (world cities)
 • podle otevřenosti a přijímání vnějších vlivů:
oterenost_mest.png

Vzdálenost v sídelních systémech

 • fyzická
 • hierarchická (vliv na šíření inovací)

Difúzní teorie

 • Hudsonův model:
  1. kolonizace
  2. rozšíření
  3. konkurence
 • Vanceův kolonizační model
  1. osídlení pobřeží
  2. počátek zemědělství - zakládání vesnic
  3. infrastruktura k zajištění přísunu přírodních zdrojů
  4. zahuštění infrastruktury (depoty)
  5. fáze ekonomické zralosti

Zákon vedoucího města

 • v určitý moment získá největší (zpravidla hlavní) město takovou koncentraci funkcí, že roste rychleji než ostatní (nadproporčně)
 • jednodušší ekonmická struktura, menší rozloha, nižší počet obyvatel, centralizovaná ekonmická a správní struktura

Rank-size theory (Zipfova křivka)

 • závislost populační velikosti sídel na jejich pořadí podle velikosti populace (2. město má polovinu obyvatel 1., třetí třetinu, atd.)
 • platí spíše v případě méně ekonomicky rozvinutých zemí

Hierarchie středisek

 • vliv na šíření inovací
 • Teorie centrálních míst
  • Christaller, Losch
  • prostorové uspořádání a velikost měst určeny počtem služeb, které poskytují -> ty jsou přímo závislé na počtu obyvatel
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License