Geomorfologie

Globální tektonika a pohyby litosférických desek

 • bloky litosféry1, pomalu se posouvající po částečně roztavené astenosféře
 • desky:
  • velké desky
   • Pacifická
   • Severoamerická
   • Jihoamerická
   • Euroasijská
   • Africká
   • Indická
   • Australská
   • Antarktická
  • malé desky
   • Nazca
   • Kokosová
   • Filipínská
   • Arabská
   • Juan de Fuca
   • Karibská
   • Scotia
   • další menší desky
 • rozhraní
  • konvergentní
   • 1. druhu - podsouvání oceánské desky pod pevninskou (např. podsouvání desky Nazca pod Jihoamerickou)
    • okraj pevninské desky se nazývá aktivním kontinentálním okrajem (opakem je pasivní kontinentální okraj, šelf)
   • 2. druhu - střet dvou pevninských desek (např. střet Indické a Euroasijské desky - vznik Himalájí)
  • divergentní (středooceánský hřeb, vznik nové oceánské kůry) - např. Středoatlantský hřbet
  • transformní (např. Svatoondřejský zlom v Kalifornii - posun Pacifické a Severoamerické desky)
 • 5 stadií vývoje oceánu:
 1. stadium divergence neboli rozpínání, kdy uprostřed vyklenuvší se kůry vznikají prolomy (rifty), jako např. ve východní Africe, provázené zejména bazaltovým vulkanismem a zvýšenou seizmicitou;
 2. stadium úzkého oceánu vyvolané vniknutím moře do prolomu;
 3. stadium rozsáhlého oceánu zvětšujícího se rozšiřováním oceánského dna podél rozpínajících se středooceánských riftů;
 4. stadium subdukce - zatímco předchozí stadia byla vázána na jedinou litosférickou desku (styk kontinentu s oceánem měl ráz tzv. pasivního kontinentálního okraje), při subdukci jde o styk dvou litosférických desek, a to kontinentální s aktivním okrajem a oceánské. Na jejich hranici vzniká oceánský příkop a od kontinentálního okraje se někdy oddělují viz ostrovní oblouky;
 5. stadium kolize je období uzavření oceánu, kdy nakonec kontinenty na sebe narazí a přitom vyvrásní mořské sedimenty za vzniku pásemných pohoří. Hybnou silou všech těchto pochodů je patrně konvekční proudění ve viskózní části svrchního pláště (konvekc, kontinenty, Země).

Vznik a přeměny hornin

 • hornina - soubor minerálů v tuhém stavu
 • podle vzniku lze dělit na sedimentární, přeměněné a vyvřelé. Tyto typy se neustále přeměňují:
The_Cycle_of_Rock_Change.jpg
The_Cycle_of_Rock_Change_2.jpg

Vyvřelé horniny

 • lze dělit podle vzniků na intruzivní a extruzivní
 • typ horniny podle obsažených minerálů (felsické-světlé, mafické-tmavé), minerálové složení určitých extruzivních a intruzivních hornin si odpovídá (např. extruzivní ryolit má žilové složení)
 • zánik
  • chemické zvětrávání
   • hydrolýza (reakce silikátů s vodou)
   • oxidace (reakce s kyslíkem rozpuštěným ve vodě)
   • reakce s kyselinou uhličitou, rozpuštěnou ve vodě

Sedimentární horniny

 • klastické
  • podle velikosti:
   • psefitické (štěrk)
   • psamitické (pískové)
   • aleuritické (prachové)
   • pelitické (jílovité)
  • vznik: vytřídění (při transportu vodou) -> digeneze (přeměna nezpevněného sedimentu v horninu)
 • chemické
  • vysrážením ze slaných roztoků v aridních oblastech
 • organické
  • kaustobiolity

Metamorfované horniny

 • metamorfóza
 • podle míry přeměny:
  • izofázová (minerály se chemicky nemění)
  • alofázová (tvoří se nové minerály)
 • podle rozsahu přeměny
  • kontaktní
  • regionální

Vulkanizmus a zemětřesení.

Exogenní geomorfologické procesy a tvary

Strukturní geomorfologie

 • tvary reliéfu lze dělit podle vzniku:
  • reliéf horizontálních struktur
   • často rozřezaný údolími vodních toků
   • nížiny:
    • pobřežní
    • jezerní
    • fluviální
    • glaciální
    • eolické
  • reliéf nakloněných struktur
   • questy (menší úklon) či kozí hřbety (větší úklon)
 • reliéf vrásových a zlomových struktur
  • klenby (antiklinály), pánve (synklinály)
  • vulkanický reliéf
  • krasový reliéf
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License