Hummani Geografie + Geograficke Mysleni

Ekonomická a kulturní globalizace, procesy a dopady

Definice globalizace

Globalizace je proces, ve kterém události a rozhodnutí v jedné části světa mají významný dopad na obyvatele jiných částí světa.

Globalizační procesy

 • vytváření nové řádovostní úrovně - globální
  • ovlivňování dějů na nižších řádovostních úrovních -> vytváření nových vztahů mezi jednotlivými úrovněmi
  • vertikální vztahy (provázanost v rámci regionu) jsou nahrazovány horizontálními vztahy (provázanost mezi regiony)
 • nestejné zapojení lidí z různých míst -> prohlubování nerovnoměrného geografického vývoje
 • časoprostorová komprese -> zvyšování intenzity vztahů a vazeb na globální úrovni -> snižování významu národních států (Mc Luhan)
 • kolaps geografického prostoru - snižující se vliv geografické vzdálenosti na intenzitu vazeb
  • souvislost s rozvojem informačních služeb, pracujících s produkty nehmotné podstaty

Globalizační vs. globální procesy

 • ne všechny globální procesy jsou globalizační
  • např. fyzickogeografické jevy (hlubokomořská cirkulace vody), šíření průmyslové revoluce v 19. stol
  • jevy na globální úrovni však vytvořily vhodné podmínky pro globalizaci

Ekonomická globalizace

 • hluboké změny v organizaci a řízení výroby a poskytování služeb na světové úrovni
 • přechod od lokalizovaného charakteru průmyslové výroby (typické geografickou blízkostí míst produkce a trhu) k celosvětově lokalizované výrobě.
 • integrace národních ekonomik do celosvětového systému
 • růst znalostní ekonomiky a konomiky služeb
 • konec bipolárního uspořádání světa a ekonomických bojů mezi geopolitickými bloky
 • vytvoření nových obchodních bloků

Fáze ekonomické globalizace

 • 1. fáze (poč. 19. stol. - 1945)
  • pouze celosvětové získávání surovinových zdrojů
  • spadá sem období kolonialismu
   • kolonie i jako odbytiště nově produkovaných průmyslových výrobků
 • 2. fáze (1945 - 1965)
  • nové ekonomické podmínky, vyžadující úspory z rozsahu a specializace
  • investice do zahraničí -> přiblížení výroby místním trhům
 • 3. fáze (poč. 70. let - dnešek)
  • nutnost radikálního snižování nákladů po rozpadu Brettonwoodského systému a ropné krizi
  • rychlá mezinárodní expanze do zeí s levnější pracovní silou - potřeba zachování zisků
  • konkurence firem z NIZ

Kulturní globalizace

 • sbližování národních či regionálních kultur
 • globalizace spotřeby
  • týká se výrobků i informací (např. médií)
  • důsledek jednotného marketingového prostředí

Geografická paradigmata,

geografický výzkum, analýzy a syntézy, teorie,

Empirie a aplikace v geografii

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License