Pedogeografie

Stavební složky půdy

 • pevná složka (50%)
  • anorganická složka (45% z celku)
  • organická složka (5% z celku)
   • humus (rozložená organická hmota)
   • edafon
 • kapalná složka (20-30%)
  • půdní roztok
 • plynná složka (25-30%)
  • půdní vzduch (více CO2, méně O2 než v atmosféře)

Půdní vlastnosti

 • zrnitost (textura) půdy
  • podíl částic různé velikosti
   • jíl < 0,002 mm
   • prach 0,002 - 0,02 mm
   • písek 0,02
  • určuje půdní druh
 • struktura půdy
  • podle přítomnosti agregátů
 • barva půdy
  • na základě barvy matečné horniny
  • získaná při půdotvorných procesech
   • od organických látek
   • na základě oxidů železa a manganu
   • oxidované - hnědá, rezavá barva
   • redukované - modrozelená barva
 • reakce
  • zásaditá
  • kyselá (ve vlhčím podnebí, nejkyselejší v boreálním klimatu)

Půdotvorné faktory

 • matečná hornina
  • horniny + regolith
  • sypký sediment
  • starší půda
 • reliéf
  • nadmořská výška
  • expozice
  • sklon
  • deprese
 • klima
  • srážky - vymývání živin z půdy
  • teplota - rychlost rozkladu organických látek
 • organismy
  • aktivita závislá na klimatu a úživnosti mateřské horniny
 • čas

Půdotvorné procesy

půdní profil, půdní horizonty

Půdní pokryv Země,

Půdní klasifikace, půdní typy.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License