Regionalizace

Fyzickogeografické regiony

Struktura

Hierarchie

Procesy

 • přetváření regionální organizace prostoru:
  • intenzifikační proces
   • nahrazování koncentrace jevů koncentrací vazeb, kvantitativních změn změnami kvalitativními (např. koncentrace obyvatelstva je nahrazována koncentrací funckí, které ovlivňují zázemí)
 • vznik metropolitních oblastí
  • nová dělba práce
  • blízké zázemí města heterogennější než vzdálenější
  • pásma dominance - podle vlivu na život obyvatel
  • vznik podmíněn např. změnami dopravy, komunikačních technologií, atd.

Identifikace

Podle geografie.webzdarma.cz jsou v této otázce důležité vědomosti z předmětu Metody geografického výzkumu.

Důležitá klíčová slova

 • údaje z pozemních stanic
  • SYNOP
 • typy předpovědí - nowcasting, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá
 • radiosondy
  • TEMP
 • výparoměr
 • extrapolace bodových měření pro povodí
  • aritmetický průměr
  • čtvercová síť
  • polygony - stanice se spojí úsečkami, ty se rozpůlí, vytvoří se kolmice, ty se spojí
 • měření stavu vody
  • Bradáč :-)
  • vodočet
  • limnigraf
 • měření průtoku
  • odběr do nádoby (u pramene)
  • přepad (na horním toku)
  • pomocí rozpuštěných chemických látek
  • metoda hydro - pomocí zjištění rychlosti proudění v průtokovém profilu

Socioekonomické regiony

Socioekonomické regiony v minulosti

 • geografický determinismus, přirozené regiony
  • Herbertson
  • klasifikace celého světa na základě klimatu, jež prostřednictvím vegetace tvoří rámec pro výzkum zvláštností společnosti
 • pays, genre de vie
  • G. Vidal
  • possibilismus - fyzickogeografické prostředí dává lidem určit příležitosti, lidé ovlivňují fg. prostředí
  • použití pro venkovské regiony

Struktura

Hierarchie

 • hierarchická struktura městských regionů posílena průmyslovou revolucí
 • jednotky řídící a řízené
 • národní stát - základní regionální jednotka v Evropě
  • z důvodu omezených možností přenosu informací v minulosti
 • dnes
  • přetvoření v systémy sítí - nejsou už řízeny z jednoho místa
   • podle některých autorů
  • přesun největší koncentrace mezi odvětvími od sekundéru k terciéru a kvartéru - řízení, věda, výzkum
 • úrovně organizace
  • lokální úroveň
  • mikroregionální
  • vyšší regionální
  • státní
  • nadnárodní (subglobální)
  • globální
  • význam pro uzavřenost vazeb na určitých úrovních

Procesy

Identifikace

 • způsob vymezení:
  • formální (homogenní)
   • vymezení na základě společných znaků
  • nodální (jádro-periferie)
   • vymezení na základě vztahů
 • počet charakteristik:
  • vymezení na základě jedné charakteristiky
  • komplexní region
 • objektivita - subjektivita
  • objektivní přístup
   • regiony reálně existují a úkolem geografa je odhalit je
   • souvisí s konceptem tzv. přirozených regionů a geografickým determinismem
  • subjektivní přístup
   • abstrakce používaná při výzkumu
 • pojímání regionu
  • nevědecký koncept regionu
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License