Statistika

Analýza závislosti geografických jevů.

Ukazatele

Ukazatele střední polohy

Ukazatele variability

Korelace

Regrese

Metody a postupy analýzy časových řad v geografii.

Pojmy:

 • homogenita časové řady
 • okamžikové, intervalové
  • rozdíly mezi nimi
 • odvozené ukazatele
 • řetězový, bazický index
 • způsoby transformace časové řady + proč se provádí
  • stacionární řada
 • složky, tvořící časovou řadu
  • trend (beu trendu - stacionární)
  • periodická (pravidelné kolísání)
  • cyklická (nepravidelné kolísání)
  • náhodná
 • modely
  • klasický (formální)
   • aditivní (stále stejné kolísání)
   • multiplikativní (kolísání stále narůstá)
  • Box-Jenkinsonova metodologie
   • autoregresní model
   • model klouzavých průměrů
  • lineární dynamické a regresní modely
  • spektrální analýza (analýza změn frekvence fází, tvořících časovou řadu)
 • předpovědi v časových řadách
  • bodové, intervalové, kvantitativní
  • chyba předpovědi, horizont předpovědi
 • analýza trendu
  • adaptivní
  • neadaptivní (klasický přístup)
   • parametry časových řad konstantní v čase

Využití vícerozměrných metod v geografii

Shluková analýza

 • vytváření charakteristických skupin na základě "podobnosti" prvků
 • lze shlukovat jak proměnné, tak případy

Metody

 1. hierarchické
  • aglomerativní - začínáme s jednotlivými případy (či proměnnými, vytváříme shluky)
  • rozkladové - dělíme shluky na menší
 2. nehierarchické
  • předem stanovený přibližný počet shluků a přesun jednotek mezi nimi
  • Shluková analýza (metoda k-průměrů)
   • minimalizace variability uvnitř shluků
   • maximalizace bariability mezi shluky

Vzdálenost

 • euklidovská ve 2D
 • euklidovská ve 3D
  • na principu Pythagorovy věty
  • předpoklad vzájemné nezávislosti
 • Manhattan
 • Čebyšev
Předpoklady
 • nezávilost proměnných
 • standardizace

Postup

 1. analýza vzdálenosti
  • sestavení matice vzdáleností
 2. vlastní shlukování
  • nejkratší vzdálenost -> vytvoření shluku -> sestavení nové matice a výpočet nových vzdáleností
  • možnost sestavení dendrogramu - skutečné nebo jednotkové vzdálenosti

Ukončení shlukování

 • koeficient ztráty infromace
  • součet vzdáleností agregovaných jednotek
 • index grupování
  • nárůst počtu grupovaných jednotek
 • graf ztráty infromace

Posuzování vzdálenosti

 • metoda průměrné vzdálenosti
 • metoda nejbližšího souseda
 • metoda nejvzdálenějšího souseda
 • možnost uvažování pouze geograficky sousedících jednotek
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License