Anotace

Práce hodnotí možnou inspiraci vedoucích představitelů českých rozvojových NGOs rozvojovými teoriemi a přístupy. V první části práce jsou shrnuty významné ekonomické a rozvojové teorie jak hlavního proudu, tak alternativní. Klíčové prvky těchto přístupů jsou následně porovnávány se zpracovanými odpověďmi respondentů. Výsledkem práce je zjištění, že nejčastějším zdrojem inspirace jsou alternativní přístupy k rozvoji, především pak koncepty lidského a udržitelného rozvoje.

The goal of this thesis is evaluation of possible inspiration of Czech NGDOs managers with development theories and approaches. In the first part of the work some important economic and development theories, both mainstream and alternative, are brought together. Key components of these approaches are subsequently compared with processed answers of informants. The finding is, that alternative development approaches, namely concepts of human a and sustainable development, are most frequent inspiration.

rozvoj, nevládní neziskové organizace, rozvojové teorie, ekonomické teorie, neoklasické teorie, keynesiánské teorie, marxistické teorie, teorie růstu, modernizační teorie, neoliberalismus, monoekonomika, Washingtonský konsensus, Programy strukturálních úprav, základní potřeby, udržitelný rozvoj, ekorozvoj, lidský rozvoj, post-development, development, non-governmental organizations, theories of development, economic theories, neoclassical theories, keynesian theories, marxist theories, growth theories, modernization theories, neoliberalism, monoeconomics, Washington consensus, Structural adjustment, basic needs, sustainable development, ecodevelopment, human development, post-development

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License