Mezinarodni Humanitarni Pravo
 • do poloviny 19. století
  • během války právo mlčí
 • 1959 - bitva u Solferina
  • Švýcar Guinard reaguje
   • požaduje zakládání pomocných společností, které by se připravovaly na ošetřování raněných - vznikl Červený kříž (1863)
   • požaduje zakotvení práv raněných v mezinárodních smlouvách (1884 - první ze série ženevských úmluv)
 • pomoc červeného kříže
  • humanitární dodávky (jak civilistům, tak nemocnicím)
  • propojování rodin na obou stranách konfliktu
  • návštěvy osob, které jsou zadržovány, zbaveny svobody, kontrola dodržování dohod
   • v případě nedostatků je hledáno řešení
   • zjištění nejsou zveřejňována, leda pokud by to bylo nezbytné
 • některé mezinárodní smlouvy jsou kompromisy - cílem bylo široké přijetí
 • 2. světová válka - existovaly úmluvy o jednání s vojáky, ale ne s civilisty
 • Mezinárodní výbor OSN
  • narůstající počet pracovníků z důvodu vzůstajícího počtu konfliktů
  • orgány:
   • plénum 25 Švýcarů (doplňováno kooptací)
   • výkonná rada
   • prezident - v současnosti Dr. Jakob Kellenberger
  • Národní společnosti ČK/ČP/MDA (Společnost Davidovy hvězdy)
   • asistence státu - poskytování služeb
   • schválení nejen ze strany Mezinárodního výboru, ale i vlády
   • úkoly se liší v době míru (sociální a zdravotní služby, pomoc v případě katastrof, prevence, výuka první pomoci, bezplatné dárcovství krve - z důvodu bezpečnosti, šíření MHP) i války (pomocná organizace vojenské ZDRS, péče o raněné a nemocné, utečence, pátrací služba)
  • Mezinárodní federace společnosti ČK&ČP
   • 1919 - Liga společností ČK&ČP
   • Valné shromáždění
   • koordinace mírových aktivit národních společností ČK
   • při poskytování pomoci jsou v maximální míře využívány místní zdroje
 • principy ČK a ČP
  • cíle
   • humanita
    • předcházení všem formám lidského utrpení všemi prostředky
    • podpora přátelství mezi národy
   • nestrannost
  • prostředky
   • neutralita
    • nevyjadřování se k podstatě sporů mezi stranami, nedpodporování ani jedné ze stran konfliktu
   • dobrovolnost
    • pracovníky ČK mohou být jak členové, tak zaměstnanci a dobrovolníci
   • celosvětovost

*

 • pátrání, rodinné zprávy
  • právo každé osoby
  • zjišťování informací o styvu blízkých osob
  • 1,5 mil. lidí
 • poskytování náhradních cestovních dokladů
  • v případě ztráty a neschopnosti státu poskytnout náhradu
 • český ČK
  • státem uznaná národní společnost ČK v ČR
  • 70. tis. členů a dobrovolníků
  • 50 tis. PP
  • 2 tis. - humanitární jednotky

Mezinárodní právo veřejné

 • soubor norem, dohodnutých mezi státy, jež regulují vztahy mezi státy a vztahy států k mezinárodním organizací
 • normy
  • obyčejové
   • pravidlo je sice nepsané, ale je považováno za závazné
  • smluvní
   • má smluvní strany, jež ji přihaly, formulace jsou jasné
   • smlouvy
    • dispozitivní (reciprocita)
 • porušení MP
  • mezinárodněprávní delikt
   • újma musí být plně odčiněna
   • dotčený stát může podnikat kroky proti státu, které jsou v souladu s mez. právem (retorze), následovat můžou represálie (představuje porušení mezinárodního práva, ale jsou povoleny jako bezprostřední reakce
  • odpovědnost fyzických osob
   • válečné zločiny
   • zločiny proti lidskosti, genocidium
   • zločin proti míru (může se ho dopustit pouze ten, kdo má významný vliv na to, že stát vstoupí do války)
    • kogentní (normy, od nichž se není možno odchýlit za žádných okolností)

Mezinárodní humanitární právo

 • jedna ze stran nemusí být státem, dokonce žádná strana nemusí být státní (např. v případě občanských válek)
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License