Mezinarodni Rozvojova Pomoc


 • podle transferu prostředků
  • granty - dotace, zvýhodněné půjčky
  • in kind (potravinová pomoc)
  • odpuštění dluhů
 • podle účelu
  • rozvojová
  • humanitární
   • 6% prostředků
 • podle určení
  • bilaterální (dvoustranná)
  • multilaterální
   • přes mezinárodní organizace
   • za výhodu je považována nestrannost
 • rozvojové projekty - infrastruktura, stavby škol, školení
 • rozvojové programy - několik projektů dohromady, týká se celých sektorů v rámci státu nebo oblasti
 • technická pomoc - vysílání expertů, sdílení expertízy
  • kritizováno NGOs - proč nejsou využívání experti cílové země?

Proč donoři poskytují omezené zdroje na ODA?

Realismus

 • pohled na mez. vztahy jako na boj o moc
 • mezinárodní systém - anarchistické prostředí (neexistuje hegemon)
 • důsledkem je, že se státy ze všech sil snaží o vlastní přežití, bez ohledu na morálku
 • cílem je zajistit vlastní přežití
 • ODA je poskytována
  • aby stát nebyl ohrožován komunismem nebo terorismem
  • v žádném případě z důvodu snižování chudoby (pokud k tomu dojde, je to vedlejší cíl)
  • udržování postkoloniálních sfér vlivu
  • jako vyjádření politické síly

Marxismus, teorie závislosti

 • západoevropská salonní škola
 • můžou sem patřit i antiglobalizační hnutí
 • důležitá je struktura ekonomických vztahů
  • jádro udržuje periferii v podřízenosti (pomocí ekonomických vazeb)
 • ODA je
  • nástroj ke kontrole a vykořisťování rozvojových zemí (např. vázání pomoci na odběr zboží ze země donora, výstavba tak, aby vyhovovala potřebám donora)
 • není ovšem odmítána veškerá pomoc

Liberalismus

 • řada dílčích proudů
 • zdůrazňována nutnost kooperace, spolupráce v mez. vztazích
 • neolib. institucionalismus
  • částečně podobný realismu
 • republikánský liberalismus
  • šíření demokracie, volného trhu
 • budování institucí
  • nadnárodní korporace
  • nadnárodní NGOs
 • ODA
  • nástroj k dosažení vyšší provázanosti (globalizace)

Konstruktivismus

 • mez. vztahy nejsou řízeny přírodními zákony, ale idejemi lidské společnosti
 • v prudké opozici k (neo-)realismu
 • ODA
  • výsledek norem, které se vytvořily mezi státy
  • prosperita je možná, jen když všichni prosperují

Shrnutí

 • nikdo nevysvětluje dostatečně
 • nikdo neuvažuje vnitropolitické faktory a vztahy
  • revize v závoslosti na změnách vládů

Motivace, důvody a cíle poskytování rozvojové pomoci

geopolitické cíle (diplomatické - to je ale spíš prostředek)

* národněbezpečnostní zájmy
* kulturní zájmy
* pomoc USA Izreali Egyptu
* podpora mezinárodní pozice země
* Skandinávské země
* korupce
* malé ostrovní státy Pacifiku jsou korumpovány ze strany Japonska - důvodem lov velryb
* Taiwan
* politické uznání
* přístup k nerostným surovinám
* ekonomické cíle
* přímé
* uplatnění producentů ze země donora
* zisk a práce v zemi donora
* budování vlastních vědeckých kapacit
* nepřímé
* budování vztahů s potencionálními zákazníky
* globalizovaný svět

kulturní cíle

 • šíření kultury a jazyka
 • šíření víry
 • podpora krajanů
 • šíření "západních hodnot" -demokracie, vláda práva…

bezpečnostní cíle

 • odstraňování zdrojů nestability
 • ODA ale může ke konfliktu i přispět
 • vazba mezi chudobou a terorismem není přímá
 • snaha o omezení nelegálních imigrantů
 • snaha o snížení rizika šíření infekčních chorob
  • vznik jedné z typů horečky - nakažené maso snědené z nouze
  • HIV/AIDS

Morální a humanitární důvody

 • solidarita je správná
 • historická odpovědnost
 • podobné vztahy jako uvnitř států

Altruistická nebo egoistická pomoc?

 • pravé motivace a cíle mohou být skryté (zdůrazňování humanitárních důvodů)
  • ve skutečnosti tu mohou být spíše komerční důvody (pomoc nemusí být v zájmu příjemce pomoci)
  • v popředí často stojí též bezpečnostní důvody
  • směřování pomoci
   • politické rozhodnutí
   • spolupráce donorů

Socialistické přístupy k rozvoji

 • marxismus
  • třídní boj mezi vykořisťovateli a vykořsťovanými
  • střídání výrobních způsobů
 • centrální plánování
  • zásadní role státu ve všech aspektech politického a společenského života
 • charakteristické prvky
  • Pol Pot
   • buržoazní město -> vysídlíme obyvatelstvo na venkov
  • kolektivizace
  • plány a jejich překonávání (centrální plánování)
  • důraz na rovnoměrnost - např.
  • státní kontrola cen
  • 100 % zaměstnanost
  • omezení vývozu a dovozu ->vyrovnaná bilance zahraničního obchodu
  • odměňování nehledě na výkon
 • země, které aplikovaly socialistické modely
  1. státy dostatečně silné, aby určily svojí cestu k rozvoji
  2. státy, ve kterých byly socialistické režimy chápány jako boj proti (post-)kolonialismu
   • Mozambik, Angola
  3. státy, které se formálně nestaly socialistickými, přestože tu bylo centrální plánování
   • Indie
 • široké zajištění vzdělání a zdravotnictví
 • vážné zhoršování životního prostředí
 • sovětský model rozvoje
  • města, průmysl
 • maoismus
  • zemědělství, venkov
 • marxismus v Africe
  • populistický socialismus
   • venkov

Historie mezinárodní rozvojové pomoci (vznik, vývoj, kontext)

Rozvojová pomoc do roku 1970

 • humanitární pomoc
  • pomoc jiným zemím z veřejných zdrojů počátkem 19. století nemyslitelná (např. irský bramborový hladomor)
  • přístup se mění na konci století
  • pomoc je považována za dočasnou
 • rozvoj kolonií
  • kolonie má být zdrojem bohatství pro kolonisty a mají být soběstačné (změna v pol. 20. let 20. století)
  • Velká hospodářská krize, 2. světová válka - opadnutí zájmu, vyspělé země řeší jiné problémy
 • technická pomoc USA zemím latinské Ameriky
  • očištění od nacismu

Vznik mezinárodní rozvojové pomoci

 • 1943 UNRRA
  • hospodářská pomoc státům po válce
  • pomoc uprchlíkům (postupně se stalo hlavní činností)
 • IRO (International relief organisation)
  • nepomáhala Němcům
 • 1944 IBRD
  • zárodek Světové banky
 • nastupující studená válka
  • pomoc Řecku a Turecku ze strany USA
  • Marshallův plán
   • nezopakovatelná specifika
   • Proč Marshallův plán
   • Jak byl tento plán realizován?
   • Jaká byla motivace k Marshallovu plánu?
 • nástup komunistických ideologií i v rozvojových zemích
 • požadavky méně hospodářsky vyspělých zemí o hospodářskou pomoc
 • tlak USA na západoecropské země a Japonsko, aby se přidaly k jeho mezinárodní pomoci
 • koloniální minulost
  • bezprostředně po dekolonizaci malý zájem o poskytování pomoci
  • později převážilo vědomí svých zájmů
  • zájem o co nejhladší proces dekolonizace, aby bývalí kolonizátoři nemohli být obviňováni
 • vnitropolitické faktory
  • Japonsko
   • návaznost na reparace
   • potřeba zajištění nerostných surovin a trhů
  • skandinávské země
   • "společně smýšlející"
   • spouštěcí mechanismus - založení OSN, bráno jako nástroj prosazení vlastního vlivu
   • Norsko - formální pomoc od 1953
 • socialistické státy
  • 60. léta - socialistické státy se stávají významnými donory
  • 1970 (SSSR cca 1 mld. USD, Čína 0,5 mld. USD, východoevropské země 300 mil. USD)
  • propagace vlastní ideologie
   • menší vliv vnitropolitických faktorů
  • 3/4 do komunistických zemí (Vietnam, Korea, KLDR…), spřátelené režimy (Egypt - Asuánská přehrada, Sýrie, Indie)
   • pomoc chápána jako krátkodobá, diplomatický prostředek, podpora ideologicky spřízněných zemí
 • rozvojové země
  • konec 60. let: ropné země
   • v regionu, multilaterární pomoc, cílem diplomatická podpora proti Izraeli
  • Izrael
   • totéž jako okolní arabské státy
  • JAR, Indie, Nigérie, Brazílie
   • cílem podpora vregionu
   • cíl podpora regionálních cílů, jazykových diaspor
   • rozvojové cíle jsou v pozadí

Mezinárodní pomoc 1980-1990

 • kontext
  • detente - uvolňování napětí
   • konec velkých konfliktů
    • konsolidace moci v Číně
    • snižování rizika jaderné války
    • konsolidace moci komunistů na Kubě
    • postupný konec války ve Vietnamu (1975 - stažení jednotek USA)
   • diplomatické aktivity
    • pingpongová diplomacie a návštěva Richarda Nixona v Číně (1972)
   • některé horké konflikty studené války přetrvávají
  • ropná a hospodářská krize
   • příčiny:
    • Izraelsko-arabský konflikt (Jom-Kippur)
    • ropné embargo států OPEC (v návaznosti na Jom-Kippur)
     • čtyřnásobné zvýšení cen ropy
    • další zdvojnásobení v důsledku irácko-íránské války
   • bezprostřední následky:
    • zvýšení příjmu států OPEC - petrodolary, jejich investice a půjčování, také rozvojvoým zemím
   • problémy:
    • kolaps cen
    • ceny ropy zůstávají vyskoé
    • inflace ve vyspělých zemích - zvýšení den importovaného zboží
   • dlužní krize
    • neschopnost rozvojových států splácet
    • dlužní krize propuká nejprve v latinské AMerice (Mexiko, Argentina)
 • potravinové krize a hladomory
  • celosvětový růst ceny dvou hlavních plodin: pšenice, kukuřice
   • neúroda v SSSR, snaha Moskvy obstarat potraviny na světových trzích
   • USA se rozhodly prodat velkou část svých potravinových rezerv SSSR - tlak na růst cen
  • hladomor v roce 1974 v Etiopii (sucho) a Bangladéši (záplavy)
  • hladomor 1984 Etiopie
   • koncerty Live Aid (1985)
 • nevládní organizace
  • dlouhá historie poskytování pomoci ze soukromých zdrojů (církev, nadace)
  • významnější poskytování z veřejných prostředků po 1. sv. válce (Save the children, Červený kříž)
  • po 2. světové válce
   • posílení významu
  • 60. léta
   • vznik organizací, které se zaměřují výhradně na výzkum
  • neoliberální přístupy 80. let
   • nedůvěra ke státům, hledání jiných aktérů -> příležitosti se chopily nevládky
   • suplování role státu v rozvojových zemích
 • zdůraznění rozvojových motivů pomoci
  • orientace na !základní potřeby"
  • bezprostřední potřeby chudých
   • venkovské oblasti
    • financování základního vzdělávání a zdravotní péče, zjištění pitné vody, komunikací
    • integrated rural projects
     • příliš nákladné, končí po odchodu donorů
   • vládní elity byly proti - podporovaly spíše rychlý ekonomický růst, ze kterého by profitovala města (snížení rizika sociálních nepokojů)
   • význam pro další zaměření pomoci
 • profesionalizace rozvojových agentur
  • počátek 70. let
   • poznatek, že rozvojové intervence jsou dlouhodobé a zasahují hospodářský systém příjemce
   • vytváření strategií a plánu
  • vytvoření logického rámce (logframe)
   • přínos v zaměření aktivit
   • nutnost určitého způsobu myšlení, obvyklého v "západní společnosti"
  • evaluace rozvojových projektů
   • na základě programů pomoci a logických rámců
   • zájem na konci 70. let
   • 1982 - evaluační výbor OECD DAC
   • evaluace jsou stále považovány za nedostatečné
 • růst multilaterální pomoci
  • WB a EDF
  • považovány za nestranou
  • sympatie donorů

Rozvojová pomoc po roce 1990

 • kontext
  • konec studené války
   • někdejší socialističtí donoři se stávají příjmeci
   • pčechod k tržnímu hospodářství
   • přehlížení konfliktů
    • stahování dárců (např. z DRK)
    • většinou vnitrostátní, šasto etnický charakter (Rwanda)
   • snižování prostředků ODA (recese, konec ideologických důvodů)
   • globalizace
    • zintenzivňování
    • rychlejší přenos problémů mezi zeměmi
    • antiglobalizační hnutí
     • globalizace jako příčína veškerého zla
  • demokratizace
   • zrychlení tempa
   • zroucení socialismu -> podpora demokratizace v Africe (nové ústavy, systém více politických stran)
   • rozvojová pomoc jako prostředek demokratizace
    • podmiňování pomoci
  • ekonomické problémy donorů
   • na počátku 90. let hospodářská krize
   • Maastrichtská kritéria (schodek do 3% HDP)
   • snižování výdajů na ODA ze strany USA, Japonska i jiných vyspělých států
 • důsledky
  • nové účely poskytování pomoci
  • revize a reformy rozvojové pomoci

Selektivita pomoci

 • dva zásadní způsoby:
  • 90. léta - živelnější, podobnost donorských a přijímajících zemí (Švédsko - Tanzanie)
  • nové tisíciletí
   • Millenium Challenge Corporation
    • 16 obecných kritérií
    • vlastní priority
    • zbrojní pomoc jen v malém měřítku

Sector wide assistence programs

 • směřování pomoci do sektorů
 • reakce na kritiku programů světové banky (nejednotné směřování pomoci)
 • cílem zvýšení efektivity
 • přesun plánování projektu z donora na příjemce
 • financování z domácích zdrojů + donoři

Poverty reduction strategy papers

 • rozvojové země volí sektor podpory
 • příjímající země se snaží dosáhnout přijetí plánu, proto píší WB "na ruku"

Komerční účel pomoci

 • podpora infrastruktury
 • exportní balíček

Efektivita rozvojové pomoci

 • jak účinně přispívá MRS k ekonmickému, či lidskému rozvoji?

MRS a ekonomický růst

 • MRS nemá žádný vliv na růst, nebo může růst dokonce narušovat
  • Dutch disease: nekompetentní a korumpovaná byrokracie…
  • potvrzuje jen omezené množství empirických studií (Peter Bauer)

Nové přístupy

 • projektová pomoc
  • projekty řízené donory
  • negativa:
   • možnost obchodních zájmů donora
   • neuplatňování místních znalostí
   • jíné zaměření, než by preferovali ti, kteří mají z projektů benefitovat
   • roztříštěnost (fragmentace)
   • odporuje principům Pařízské deklarace
    • slaďování s národními rozvojovými cíly
    • nízká míra vlastnictví rozvojových programů
    • nedostatek koordinace mezi jednotlivými donory
  • akceptace vládami rozvojových zemí:
   • nemají na výběr
   • nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by byli schopni spravovat přitékající prostředky.
 • programová spolupráce
  • postupný přechod v 90. letech
  • finanční pomoc
   • rozpočtová podpora
    • obecná
    • sektorová (SWAPs)
     • princip partnerství
     • poskytnutí finančních příspěvků na účet vlád rozvojových zemí
     • k poskytuní nutná dohoda mezi donorem a příjemcem
      • rozvojové země mohou do určité míry ovlivnit rozvoj určitého sektoru v rozvojové zemí
     • rozvojová pomoc je méně viditelná
     • vyšší míra koordinace než rozpočtová podpora
     • menší donoři - nutnost spolupracovat s jinými donory
     • problémy:
      • monitoring a hodnocení výsledků spolupráce formou sektorové pomoci
       • využívání přístupu donorů při hodnocení výsledků
      • nízká spoluúčast občanské společnosti
  • dle časového hlediska
   • krátkodobá
   • dlouhodobá
  • potravinová pomoc
  • SWAPs
 • makroekonomická podpora
  • podmínky stanoveny dárcem
  • podpora makroekonomické formy, snižování státních výdajů
  • programy strukturálního přizpůsobení
 • rozpočtová podpora
  • rozvinutí strategického plánování

Dluhy a oddlužení

Nelegitimní dluhy

 • vytvořeny bez souhlasu obyvatel
 • nebyly využity ve prospěch obyvatel
 • věřitelé si dluhů nebyli vědomi
 • např.
  • dluh apartheidu (JAR)
  • dluh po diktatuře (Kostarika)
  • dluh po koloniální správě (Kuba)
 • oddlužení Iráku
  • USA se vyhýbaly označení dluhů Iráku jako nelegitmních, protože by to bylo precedentem
 • dluhová kvóta
  • zadlužení / HDP
 • kvóta dluhy - export
  • poměr celkového zadlužení k exportním příjmům
 • klasifikace dle zadlužení
  • SILIC
   • vysoce zadlužené země s nízkými příjmy
   • HDP na hlavu menší než 756 USD, hodnota dluhové služby vyšší než 220 % exportních příjmů
 • "white elephants" - nesmyslné mamutí projekty v rozvojových zemích
 • 1975 -1979 - trojnásobné zvýšení dluhové služby
  • dlužnické země stále schopny dostát závazkům
 • druhá ropná krize (1979)
  • prudké zvýšení úrokových měr
  • snižování cen primárních surovin
  • protekcionismus rozvinutých zemí
  • půjčování na splátky předchozích dluhů
 • obavy vyspělých zemí ze stability mez. finančního systému
  • nedobytné pohledávky ohrožují významné banky severu
  • komerční banky prosazují pohled na problém jako problém likvidity a ne solventnosti dlužníků
 • jako řešení prosazováno rozložení splátek, ne oddlužení
 • brettonwoodské instituce
  • WB
   • dlouhodobý ek. rozvoj
  • MMF
   • krátkodobý
 • iniciativa HIP
  • decision point, completion point
  • kritéria
  • kritika: zdlouhavost procesu, malý počet oddlužených zemí
 • Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)
  • cílem je úplné oddlužení
  • velká část dluhů splacena z prostředků MFI
 • příčiny omezených úspěchů oddlužovacích iniciativ
  • MMF a WB
   • povaha těchto institucí (byly založeny za jinými účely, než kterým slouží dnes, nedostatek expertízy v neekonomických oborech
  • podmínky
   • mohou narušovat priority RZ
   • mohou být doprovázeny politickými podmínkami
    • rostoucí počet podmínek
    • povinná participace občanské společnosti
     • Brazílie, Indie
     • v mnoha zemích participace jen naoko
    • podmínka, aby byly veškeré prostředky získané oddlužením byly použity v sociálních sektorech
    • obhajoba podmínek: reformy by stejně byly potřeba, MMI jako "lékaři"
  • udržitelnost dluhů
   • různé metodiky výpočtu udržitelnosti výpočty dluhové služby
   • optimistické projekce hospodářského růstu
    • předpokládané příjmy z exportu bývají nadhodnocovány
   • používáno pouze několik ekonomických faktorů (chybí sociální indikátory)
  • morální hazard
   • oddlužení jako odměna za "špatné chování"
   • ve skutečnosti ale většina dlužnických zemí své dluhy splácí
  • chyba je i na straně vlád "rozvojových zemí"
   • nedostatečná expertiza
   • korupce, války
   • celá řada dalších problémů, které musí mít leckdy přednost
   • neschopnost efektivního využití získaných zdrojů
    • populistické ovlivňování rozvinutých zemí
   • závazky rozvinutého světa
    • země "severu" nedostávají svým slibům
     • střídání vlád, omezená odpovědnost
   • neschopnost prosadit své zájmy
    • dlužnické země mají slabou vyjednávací pozici
    • věřitelské země, spolupracující v Pařížském klubu se snaží zabránit společné akci rozvojových zemí
    • severní NGOs byly jižními obviňovány z nedostatečného radikalismu
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License