Neoliberalism From New Liberal Philosophy

Úvod do rozvojových teorií

Rozvojový model není jen technokratickým seznamem řešení ekonomických problémů, model zahrnuje kombinaci různých ekonomických teorií, jež spojují různé politiky v soudržný recept na růst či modernizaci. Zahrnuje také politický projekt, provádějící tyto předpisy a zajišťující, že aktéři budou hrát podle pravidel hry. (str. 10)

Část o neoliberalismu

Neoliberalismus se rychle stal akademickou frází. Z pouhé hrstky zmínek v 80. letech 20. století použití v průběhu 20 let vzrostlo až k počtu téměř 1000 článků, publikovaných mezi lety 2002 a 2005. (str. 1)

Nikdo z akademiků, kteří termín používají, se nevěnuje jeho přesné definici v rámci empirického výkumu. Je s ním spojováno mnoho různých významů. Může zahrnovat prakticky cokoliv, co souvisí s negativními dopady volného trhu (str. 1,23)

Pojem neoliberalismus je používaný spíše kritiky volného trhu než jeho zastánci. Stal se totiž synonymem tržního fundamentalismu, s nímž nechce být nikdo spojován. Zastánci volného trhu používají spíše pojmů konsenzus, ortodoxie, úprava a stabilizace. Své ekonomické politiky pak nazývají neoklasickými. (str.1,6, 27)

Neoliberalismus byl jako pojem poprvé použit freibergskou školou německých ekonomiků. Od původního liberalismu se měl lišit odmítnutím lassez-faire a důrazem na humanistické hodnoty (připouštěli např. omezenou redistribuci příjmů). Ke změně významu došlo v prostředí latinské Ameriky v době vlády chilského diktátora A. Pinocheta (1973-1990), jehož ekonomické politiky (radikální reformy trhu) byly kritiky označovány jako "neoliberalistické" a spojovány s myšlenkami Friedricha Hayeka a Miltona Friedmana. Tento význam se poté rozšířil do celého světa. (str. 3,13,18,19)

Akademici dávají pojem neoliberalismus do souvislosti s množstvím konceptů, které zahrnují sadu politik, rozvojový model, ideologii a akademické paradigma (str.4)

Neoliberalismus často označuje radikální, dalekosáhlé uplatňování politik na podporu volného trhu, nevídané rychlosti, rozsahu a ambicí. (str.6)

Autor pojmu "Washingtonský konsensus" John Williamson považoval neoliberalismus za "ideologickou agendu platnou pro jakoukoliv dobu, která byla pravděpodobně předepsána všem zemím." (str. 6)

Negativní tvrzení o neoliberalismu:

  • zvýšil chudobu
  • je udržitelný jen v podmínkách autoritativních režimů

Pozitivní tvrzení o neoliberalismu:

  • dokáže zkrotit hyperinflaci a nastartovat rychlý ekonomický růst

(str. 6-7)

Potenciální aplikací pojmu neoliberalismus by mohlo být zdůraznění toho, jak expanze volného trhu v rozvojových zemích oddělila tržní systémy těchto zemí od těch v rozvinutých zemích. Některé radikálnější výklady neoliberalismu totiž vycházejí z dojmu, že liberální ekonomické reformy posledních tří dekád byly v rozvojovém světě uplatňovány ještě fundamentalističtěji , než v tradičních baštách laissez-faire USA a Velké Británii. Příkladem může být privatizace důchodového systému a zavedení rovné daně v některých zemích latinské Ameriky a východní Evropy.(str. 32)

Citace

BOAS, Taylor C., GANS-MORSE, Jordan. Neoliberalism : From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. [s.l.] : [s.n.], 2008. 47 s. Dostupný z WWW: <http://pages.sbcglobal.net/tboas/neoliberalism.pdf>.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License