Politicka Geografie

Všichni občané, kteří dosáhli 17 let věku mají právo volit abýt voleni, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, povolání,… Právo volit a být voleni mají také příslušníci ozbrojených složek. Práva volit nemají osoby zbavené tohoto práva soudním rozhodnutím a osoby právně prohlášené za duševně choré.

Státní orgány

Nejvyšší lidové shromáždění

 • vykonává zákonodárnou moc
  • tuto moc může rovněž vykonávat prezidium nejvyššího lidového shromáždění, pokud toto nezasedá
 • volí nebo odvolává předsedu Národní komise pro obranu KLDR
 • volí nebo odvolává prezidenta prezidia nejvyššího lidového shromáždění
 • volí nebo odvolává prvního místopředsedu, místopředsedy a členy Národní komise pro obranu na návrh předsedy Národní komise pro obranu KLDR
 • volit nebo odvolávat viceprezidenty, čestné viceprezidenty, generálního tajemníka a členy prezidia nejvyššího lidového shromáždění, volí nebo odvolává ministerského předsedu vlády
 • jmenuje vicepremiéry, předsedy, ministry a ostatní členy vlády na doporučení ministerského předsedy vlády; jmenuje nebo sesazuje Nejvyššího státního zástupce Ústředního státního zastupitelství pro věci veřejné
 • volí nebo odvolává prezidenta Ústředního soudu
 • volí nebo odvolává předsedy, vice-předsedy a členy komisí Nejvyššího lidového shromáždění
 • vydává zákony, nařízení a rozhodnutí. Tyto jsou přijímány nejméně polovinou přítomných poslanců. Ústava může být upravena nebo dpolněna v případě souhlasu alespoň dvou třetin z celkového počtu poslanců.

Národní komise pro obranu KLDR

 • Národní komise pro obranu KLDR je odpovědná Nejvyššímu lidovému shromáždění

Vláda

 • vláda je nejvyšším administrativním a výkonným orgánem státní moci
 • vláda se skládá z Premiera, Vice-Premierů, Předsedů, Ministrů a dalších členů, jak situace vyžaduje.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License