Project Cycle Management
 1. Step 1: Situation analysis
  • Stakeholder mapping - relations between different actors
  • Stakeholder analysis - in table (activities, related to project, expectations,resources, limitations and constraints
  • Problem identification and Prioritization - Ranking by pairs
  • Problem analysis - problem tree
   • core problem, its causes and effects
 2. Step 3: Analysis of solution
  • Objective tree
   • reverse statements made in problem tree, but remain realistic!!!
 3. Step 4: Planning stage logframe matrix
  • overall objective (project only contributes), project purpose, results, activities - vertical logic
  • intervention logic, verifiable indicators, sources of verification (how we can get to know, if our indicators were fulfilled?), assumptions (what must happen for project to be succesful, but is outside our possibilities),
 4. Step 4: Activity scheduling
 5. Step 5: Budget

Společný projekt

Stakeholders

 • děti
 • matky
 • příbuzní (rozšířené rodiny)
 • tradiční společnost, definující normy
 • vláda

Problémy

 • děti nemají rodný list -> nemohou se zapsat do škol -> nechodí do škol -> ohrožení zneužíváním (dětská práce, únosy…)
 • pokud se děti stanou sirotky (např. z důvodu úmrtí rodičů na AIDS), stará se o ně rozšířená rodina, pokud se už o nějaké sirotky nestará. Lze předpokládat, že rodina, pečující o sirotky čelí vyššímu riziku upadnutí do chudoby
 • ženy neumí číst -> ženy nemají přístup k informacím -> ženy jsou ohroženy HIV/AIDS
 • tradice společnosti -> nízká schopnost žen vyjednat si bezpečný sex -> ohrožení HIV/AIDS
 • věk prvního sexuálního styku dívek se snižuje -> ohrožení STD a těhotenstvím -> v případě těhotenství se dívky nedokáží o své děti postarat a leckdy ani vypořádat s vlastním životem (časné přerušení studia, absence vlastní matky)
 • vysoká prevalence HIV/AIDS -> neschopnost uvažovat o budoucnosti, plánovat

Stakeholder analysis

Stakeholder mapping

Závislost

Děti jsou závislé jak na matkách, tak případně na široké rodině, pokud se stanou sirotky. Na dětech je závislá budoucnost společnosti a také sociální zajištění seniorů.

Konflikt

Pokud si ženy uvědomí, že je společenské praktiky mohou ohrožovat či jim překážet v jejich záměrech (přenos STD, těhotenství, nutnost přerušení studia), může docházet mezi nimi a společností ke konfliktu. Myslím, že vznik takových konfliktů je spíše otázkou času a odlehlosti místa.
Do konfliktu se také může dostávat stát a společnost, pokud jsou zákony jiné, než společensky zakořeněná pravidla (je ovšem otázkou, nakolik je státní správa schopna či vůbec ochotna vlastní zákony dodržovat
stakeholder_mapping.png

Stakeholder analysis

Stakeholder Aktivity (Co dělají) Očekávání Potenciál (zdroje, schopnosti) Překážky, omezení a ohrožení Důsledky pro plánování
Děti jsou závislé na matce a příbuzných jak po ekonomické, tak výchovné stránce bezstarostné dětství? schopnost učit se, otevřenost novým názorům, nezasaženost starými konflikty hlad, nemožnost chodit do školy, osiřelost, absence rodného listu, špatná výchova, pokud je matka příliš mladá, hrozba únosu a zneužití sociální zajištění dětí, ochrana jejich práv, podpora jejich vzdělávání (včetně problematiky HIV/AIDS)
Matky (dívky) vydělávají na živobytí své a dětí , péče o děti bezpečí vůči infekci HIV/AIDS, schopnost postarat se o své děti, sociální zajištění pro případ pracovní neschopnosti/úmrtí schopnost manuálně pracovat, zodpovědnost časné těhotenství / infekce HIV/AIDS, časné opuštění školy, neschopnost postarat se řádně o dítě (někdy též o sebe) neformální vzdělávání (především o problémech HIV/AIDS, případně také žen, které školu opustily kvůli těhotenství či nemoci) práce s komunitou na zlepšení vyjednávací pozice žen, podpořit vynutitelnost práva?
Příbuzní (široká rodina) tradiční subsistenční zemědělství? schopnost lépe se postarat jak o vlastní, tak i svěřené děti? péče o sirotky příliš velká ekonomická zátěž v důsledku výchovy sirotků, různý přístup k vlastním dětem a sirotkům sociální podpora rodinám, jež vychovávají sirotky?
Rural community tradiční subsistenční zemědělství? zachování starých pořádků ? ? Silně zakořeněné zvyky?, Společenská vrstva, mající zájem na udržení tradičních vztahů? Diskuse o tradicích v kontextu hrozby HIV/AIDS, rozhovory s autoritami
Mozambický government zajišťuje dodržování zákonů? nevplměšování se do "vnitřních záležitostí"?, přliv financí ze zahraničí? schopnost vynutit dodržování zákonů (alespoň teoreticky) korupce?, osobní zájmy?, provázanost s tradičními mocenskými strukturami?, neschopnost vynutit doržování zákonů rozhovory s představiteli státní spávy na místní úrovni, ujasnění
DFID financial support, policy-making effective support of women and children money, political power political will, cultural differences discussion with officials
** Save the children** development work with women, children and communities better living conditions of women and children, reduction of HIV/AIDS prevalence, empowerment of women field experiences, specific skills (know local culture) budget, support of donors, human resources training of staff, advocacy
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License