Rozvojove Prilezitosti Afriky

2. týden 2 termíny
3. týden 1 termín
4. týden 1 termín

 • obsahem testu prezentace Harmáček + Klíma (19. a 20. stol.)
 • zkouška - faktory nerozvinutosti a perspektivy rozvoje pro každý stát

Geografický a regionální úvod • 950 mil. obyv. (Wikipedia ovšem tvrdí něco jiného)
 • poměr sever-jih : východ-západ 1:1
 • nízká horizontální (členitost pobřeží) i vertikální členitost
 • Madagaskar - 4. největší na světě
 • velká příkopová propadlina - na rozhraní Africké ("Nízká Afrika") a Somálské ("Vysoká Afrika") desky
 • klimatická pásma - rozdíl v zeměpisných šířkách na sev. a jižní polokouli
  • tropický pasátový - vysoké teploty a extrémní sucha
 • materiál o přírodních podmínkách k naučení

Historie

 • původně odlišné kulturní regiony - odděleny vznikem Sahary
 • vpád Evropanů
  • výrazný nárůst v 18. století - obchod s otroky
   • nevyváželi pouze Evropané, ale také Arabové
 • Scramble for Africa
  • střet evropských mocností
 • dekolonizace
  • mezinárodní politický vývoj + vývoj v mateřských zemích
  • první Egypt, akcelerace koncem 50. let (Ghana jako první vlaštovka), 1960 - rok Afriky
  • dnes Ceuta, Melilla, Západní Sahara

Obyvatelstvo

 • těžko se dostat k nějaké sjednocující charakteristice
 • v 17. a 18. stol. export obyvatel - dlouhodoá stagnace
 • velká koncentrace v oblasti Velkých jezer (Rwanda, Uganda, Burundi)
 • natalita (porodnost) 3,55 %
 • mortalita 1,44
 • označení kmen má historické důvody
  • tribalismus je projevem kmenové příslušnosti ve veřejném životě
 • urbanizace 50%, ale obrovské rozdíly

Ekonomika

 • 2,3 % HDP
 • 1/10 lidstva
 • příčiny chudoby
  • geografické (???), kolonizace (typ, délka), korupce, vlastní vývoj
 • vnitřní ekonomická diferenciace - ekonomické rozdíly
  • 1. skupina (JAR, Botswana, Gabon, Seychelly, Mauricius)
   • v podstatě zdravá ekonomika)
  • 2. LDC

Západní Afrika

 • 15 států (14 pevninských a 1 ostrovní (Kapverdy))
 • jediná komlikovaná hranice je východní
  • Čadská kotlina
  • resp. spojnice Mt.Cameroon a jezera Čad
 • někdy je sem řazena také Mauritánie, Čad, Kamerun
 • ECOWAS (14 států + suspendovaná Guinea)
 • pro Evropany obtížné klima
 • podívat se na základní údaje o státech (populace, rozloha, hustota zalidnění)
 • přírodní podmínky
  • nevysoké plošiny, někde nížiny
  • izolované vcholky (Mt.Cameroon přes 4000 m.n.m)
  • klimatické pásy podmíněné srážkami
  • půda - laterity - snadno podléhá erozi
  • pestré surovinové bohatství
   • ropa (Nigérie)
   • bauxit (Guin. záliv)
   • zlato diamanty (krvavé)
   • uran (Niger)
 • obyvatelstvo
  • 300 mil, přes 1/2 Nigérie
  • označování skupin obyvagtelstva jako kmenů z historických důvodů - jde spíše o národy
  • African Economy Outlook
 • hospodářství
  • dominance zemedělství - silná závislost na srážkách
  • na jihu i rýže, na severu kočovný chov dobytka
  • plantáže (kakao - Cote d Ivore), palmový olej a jádra (Nigérie)
  • průmysl
   • až na výjimky výrazně nerozvinutý
    • de facto pouze přístavy a hlavní města (Bonny, Monrovia, Dakar)
    • "země levných vlajek" - nízké ceny za registraci
 • hlavní problémy regionu
  • konflikty
   • velmi intenzivní v 2.pol. 90. let, od poloviny tohoto desetiletí ukončování kofliktů (výjimka - Nigérie)
  • zaostalost ekonomiky
  • úroveň lidského rozvoje
  • chudoba
  • zahraniční zadlužení
  • neatraktivita pro investory

Togo

 • pěstování bavlny a kávy
 • nedostatek financí na zavlažování, hnojení
 • 4. největší producent fosfátů na světě
 • historie
  • nezávislost na Francii
  • 1963 - zavraždění 1. prezidenta
  • 1967 - vojenský režim
  • poč. 90. let - demokratizace
  • 1993 - volby
  • 1998 - návrat totality
  • 2005 - smrt generály - prezidenta, nástup jeho syna
  • 2005-6 - proudy uprchlíků prchají ze země
  • 2009 - Togo začíná opět navazovat mezinárodní vztahy
 • 159. pozice HDI
 • CPI (Transparency International - vnímání korupce): 2,7 (121. pozice)
 • MDGs: nepodaří se splnit
  • hlad a chudoba
  • přístup k vodě a zdr. zařízením
  • snížení úmrtnosti matek a novorozenců
 • HIV: 3,3%
 • snížení produkce bavlny
 • budoucnost:
  • privatizace (bankovnictví)
  • podpora zahraničních donorů
   • největším EU - 10. EDF
  • dluhy - od 2008 odpuštění části dluhů
  • růst ceny fosfátů?
  • komise, která má zhodnotit porušvání lidských práv

Niger

 • 15,3 mil. obyv.
 • obrovská zadluženost (bariéra přímých zahraničních investic)
 • poslední místo podle HDI
 • přírodní podmínky
  • cyklická období sucha
  • nadměrná pastva
  • půdní eroze…
  • kromě období sucha také invaze kobylek
 • příležitosti rozvoje
  • zahraniční investice
   • především z Francie
   • Čína - hledá ropu
  • těžba uranu
   • znečištění ŽP
  • omezení porodnosti
  • mikropřehrady
   • zavlažování

Sierra Leone

 • 6 mil. obyvatel
 • založeno svobodnými otroky, navrátivšími se z Afriky
 • 70% pod hranicí chudoby
 • 2008 - naděje na dožití kolem 40 let
 • diamanty, rutil, bauxit
 • sunn. islám (60%)
 • nejvyšší kojenecká úmrtnost v Africe
 • historie
  • 1787 - založení Freetownu
  • 1792 - britská kolonie
  • 1961 - samostatnost, součást britského společenství
  • 1971 - vláda jedné strany, socialismus
  • 1991 - počátek občanské války - povstání jednotné revoluční fronty za podpory Libérie (z důvodu těžby diamantů)
  • 1992 - násilná vláda
  • 1996 - křehké příměří
 • občanská válka
  • hrubé porušování občasnkých práv
  • korupce
  • skupiny dětských vojáků
  • zneužívání moci úřady
  • mateřská úmrtnost
   • 1 z 8 žen umírá v průběhu porodu či během těhotenství
 • těžba diamantů
 • nezaměstnanost mladých - cca 60%
 • vysoká negramotnost
 • programy pro bývalé dětké vojáky
 • nej donoři - V.B., USA, Nizoz., Něm, WB
  • 343 mil. USD
  • IMF - program redukce chudoby
  • 2006 - oduštění 90% dluhu
 • ekonomika
  • růst HDP především díky oddlužení (také ovšem těžba)
  • reformy:
   • snižování chudoby…

Kokain

 • slabé vlády
 • blízkost evropských trhů
 • nárůst poptávky v zemích EU
 • kolumbijské a mexické kartely
 • silný vliv na kolaps západoafrických státních struktur
 • Guinea-Bissau
  • nedostatečná kontrola hranic
  • kolaps státních struktur
  • korupce
   • kupování podpory
  • přemístění do Guineje
 • Guinea
  • již od počátku diktatury
  • Ahmed Sekou Toure
  • Lansana Conté
  • Moussa Dadis Camarra
   • volby se nekonají
   • opoziční protesty byly rozehnány
   • vůdce opozice opustil zemi
   • AU a EU zvažují ekonomické sankce
    • sledování z důvody významu pro stabilitu celého regionu
   • ECOWAS - Blaise Compaoré mediátorem
 • Zatčení iniciátora genocidy ve Rwandě v Ugandě

Remitence

 • vliv na ekonomickou stratifikaci
  • krátkodobě zvyšují nerovnosti (migrovat můžou pouze bohatší), dlouhodobě neutrální
  • psychologický vliv na člověka, na jehož úspěchu závisí rodina
 • remitence pracovníků
  • pracovníci v zahraničí déle než 1 rok
 • zaměstnanecké kompenzace
 • migrační transfery
 • různé typy remitencí
 • odlišené formy převodu
  • až 50% neoficiální
 • remitence vnitrostátní
  • v rozvojových zemí se zatím nestudují
 • sklon k remitování je ovlivněn
  • charakteristiky migrantů
  • vztahy mezi zeměmi původu a remitování
 • v některých případech neexistuje jiná, než neoficiální cesta - odlehlé oblasti, kde není bankovní systém
 • motivace
  • altruistické
  • prosazení vlastních zájmů v zemi původu
  • motiv pojištění
   • strategie rodin - diverzifikace příjmů
  • motiv směny a obchodu
   • kupování služeb v zemích původu
  • motiv splácení dluhů
   • fixn náklady na migraci
 • největší podíl směřuje do zemí se středním příjmem - proto nejsou zásadní pro Afriku, kde je většina zemí velmi chudých
 • 2. místo v pořadí kapitálových toků do roz. zemí
 • největší příjemci / relativně k HDP
  • malé země, ne nejchudší země
  • v Africe Lesotho
 • největší odesílatelé remitencí
  • USA, Rusko
  • v Africe JAR
 • mikroekonomické efekty
  • udržování stabilní spotřeby v čase
  • přímé doapdy na příjmy domácností - výrazný vliv na zvyš. živ. standartů
  • pozitivní jak v případě investic, tak příspěvků domácnostem
 • možnost vytvoření závislosti - odkládání nutných reforem
 • někdy nepředvídatelné, volatilní - typické pro Afriku
  • volatilita až 100%
 • snižování nabídky práce v ekonomice
 • působení na růst inflace
 • příliš velký příliv remitencí -> růst importu -> zdražování exportu -> zhoršení bilance zahraničního obchodu
 • stratifikace, rozpady rodin
 • remitence a Afrika
  • 11,5% remitencí celosvětově
   • nedostatek bohatších zemí v Africe
  • remitence 2003-2007 - nárůst, ale pomalejší, než celosvětově
  • ve vztahu k HDP - významné jen v Libérii či Lesothu

Ekonomický růst

 • nerovná se ekonomický rozvoj
  • v minulosti však platilo, že ekonomický růst je podmínkou ekonomického rozvoje
 • proč na růstu záleží
  • úzké propojení s rozvojem, těžko nalézt zemi, která ekonomicky neroste, ale rozvíjí se
   • země s vyšším příjmem / obyv. mají HDI
   • silná pozitivní závislost mezi HDP a HDI
   • negativní závislost mezi HDI a HPI -> ekonomický růst je pozitivní pro omezování chudoby
 • většinou pozitivně ovlivňován zahraničním obchodem
  • velmi citlivé téma
  • obchodu brání protekcionismus ze strany vyspělých zemí - zejména, co se týče zemědělství
 • pozitivně ovlivňován ekonomickou svobodou
  • silná korelace také mezi ek. svobodou a životní úrovní, otázkou je směr kauzality
 • teoretické předpoklady
  • čím vyšší bohatství, tím lépe (podle ekonmické literatury)
   • úzká vazba na jiné ukazatele
  • růst vytváří příležitosti (např. na trhu práce)
  • redukuje chudobu
   • v průměru
 • Afrika potřebuje více ekonomického růstu
  • Subsaharská Afrika byla po posledních 200 let nejpomaleji rostoucí oblastí světa

Ekonomický růst Afriky v kontextu světové ekonomiky

 • období od konce 50. let do konce 20. století

50. léta

 • Asie chudší než Afrika
  • do jisté míry podobné výchozí podmínky
 • počátek ekonomické diferenciace

60.léta

 • politická nezávislost
 • nové elity
  • vypadají, jako že se snaží podpořit ekonomický rozvoj
 • relativně úspěšné období, Afrika mírně podprůměrná (průměr roz. zemí 5,5%, Afrika 4,8%)
 • válečné konflikty
  • národně osvobozenecký boj
 • klimatické problémy
  • snížení reálné produkce

70. léta

 • na počátku dynamický růst přes 5%, pokles populačního růstu
 • výrazné strukturální a cyklické krize
  • vybavenost nerostnými surovinami
  • schopnost vnitříní restrukturalizace
 • pokračování růstu pouze v asijských NIZ a zemích vyvážejících ropu
 • úspěchy v severní Africe
  • vlivem obrovských zásob ropy

80. léta

 • "tracená dekáda rozvoje"
 • prohlubování hospodářských problémů
 • válečné konflikty
 • diktátorské režimy
 • neschopnost provádět reformy z vlastní vůle
 • populace roste rychleji než HDP
 • Afrika se vzdaluje nejen zbytku světa, ale i ostatním rozvojovým zemím (Afrika klesá, Asie roste)

90. léta

 • překonání krize z 80. let
 • nerovná distribuce růstu (roste především SA)
 • růst kolem 3%
 • důvody
  • konsolidace válečných konfliktů
  • vstup zahraničních investorů (hlavně těžba)

1. dekáda 21. století

 • dynamický růst RZ jako celku
  • také subsaharská Afrika (stále ale výrazné zaostávání)

Ekonomický růst v Africe

 • nejhorší ekonomická tragedie 20. století
 • existuje debata, zda není Afrika chudší než v 60. letech
  • mnohé země jsou absolutně chudší než v 60. letech (některé zroje tvrdí, že většina)
  • SSA ve srovní s rokem 1974: GDP /capita o 11% nižší
 • růst v Africe a příjmové nerovnosti
  • růst nerovnosti
   • chudí si pohoršili, bohatší jsou na tom stejně (někde jsou dokonce bohatší - např. Nigerie)
  • lidé, kteří by měli implementovat reformy netrpí -> nemají důvod provádět reformy

Růst v Africe a chudoba

 • hranice chudoby 575 USD /rok = 1 USD /den
 • chudoba klesá až v 90. letech 20. století
 • svět: výrazný pokles
  • podíl afrických chudých se zvětšil z 10 na 42%

Faktory ekonomického (ne)růstu v Africe

 • nevíme…
 • strukturální fatalisté
  • Afrika nemá svůj osud ve vlastních rukou, nefér globální ekonomický systém
  • lze ale pochybovat, že by mezinárodní systém udržoval nízký ekoomický růst úmyslně
 • Endowments - Predispozice
  • geografické
   • malá členitost - málo přístavů - nerozvíjí se obchod
  • klimatické
   • nevhodnost pro zemědělství (kritickou úvodní etapou rozvoje)
   • zdraví lidí
  • demografické
   • vysoké přírůstky často příčinou chudoby
  • etnické
   • vysoká fragmentace
 • vnitřní politiky
  • zestátňování průmyslu
  • socialistické experimenty
  • vytváření státních monopolů
  • kontrola cen
  • nucená ruralizace (stěhování na venkov)
  • nadhodnocení měn
  • vysoké zadlužení
  • nadměrná regulace
   • v 80. letech se myslelo, že toto je hlavní příčinou afrického zaostávání
 • instituce a vládnutí
  • po zjištění, že státy nejsou schopny prosadit navrhované reformy
  • státy jako instituty zděděné po Evropanech
   • příliš slabé (neschopnost vynutit si pořádek)
   • snaha zachovat si vlastní moc
    • nejdenání ve veřejném zájmu
   • většina států autoritářských, ale neschopnost vynutit si pořádek
  • omezené schopnosti vládnout
   • důležité téma ZRS (odpovědnost, transparentnost)
   • jak mají změny provést zkorumpované elity?
 • ostatní
  • sousedské efekty - zaostávání sousedů
  • výskyt a rozsah konfliktů
  • zranitelnost šoky
  • příliš (málo) pomoci
   • moc? málo?
  • past chudoby
   • příliš velká chudoba na nastartování růstu
  • nedostatek demokracie
 • case-study
  • investice
   • nevhodný poměr private a public investic
  • lidský kapitál
   • vzdělání (např. ukazatel zápisovosti do základního stupně škol
  • geografické faktory
   • tropy
    • nemoci
    • nižší produktivita zemědělství
  • otevřenost ekonomiky
   • uzavřenost
    • špatný přístup k technologiím a FDI
   • vládní spotřeba HDP
  • konflikty
   • zdroj: Heidelberg Institut

Globální fórum k remitencím

 • hlavním tématem africké remitence
 • Tunis, 22.-23.10.2009
 • výsledek - report IFAD "Sending money home to Africa"
 • remitence celkem $300 za rok
 • hlavní omezení:
  • vysoké poplatky (až 25%), v Asii a latinské Americe sníženy
  • malé množství výplatních míst (většinou pouze registrované banky a pošty, napojené na celosvětové sítě)

Dohoda mezi DRK a JAR

 • jihoafričtí farmáři mají k dispozici až 10 mil. ha orné půdy
  • pronájem až na 30 let s možností prodloužení
  • osvobození od daní, atd.
 • smysl
  • DRK: zajištění potravinové bezpečnosti, zvýšení podílu obdělávatelné půdy v zemi
  • JAR: jedno z nejvyspělejších zemědělství v subsah. Africe, expanze do okolí
 • třetí vlna outsourcingu - Čína skupuje půdu v Africe, aby zajistila svou potravinovou bezpečnost

Etiopie požádala o potravinovou pomoc

 • jednorázová pomoc pro 6,2 mil. obyvatel
 • WFP odhaduje náklady na $285 mil
 • OXFAM si myslí, že by se Etiopie měla více zaměřit na prevenci, než na "žebrání" o potravinovou pomoc
  • donoři by se měli zamyslet, jakým způsobem poskytovat rozvojovou pomoc

Střední Afrika

 • nemusí se mpatřit Uganda, Rwanda, Burundi
 • naopak Čad se sem většinou řadí
 • obrovský hydroenergetický potenciál řeky Kongo - zatím nevyužit
 • se vzdáleností od rovníku roste vliv pasátů - delší období sucha
 • původní pralesy - dnes pouze DR KOngo a Gabon
 • bantuské jazyky vs. jazyky někdejších kolonizátorů
 • 80% obyvatelstva v zemědělství
  • nepříliš produktivní žďárový systém
  • plantáže z doby kolonizátorů
 • těžba:
  • rudy: Kongo, DR KOngo, Kamerun, Gabon
  • ropa: Gabon, Rovníková Guinea

Burundi

Soukromé investice v Africe

 • rozvojová komunita až donedávna na soukromý kapitál kašlala (rozvojové agentury rozvojových zemí)
 • kapitálové toky:
  • soukromé
   • FDI - spíše dlouhodobé, podíl na managementu, v Africe převažují
   • portfoliové investice - krátkodobé, do 10% akcií firmy
  • veřejné
   • převaha )jako jediný region světa)
  • absolutní růst, ale relativní pokles v čase
  • investice zejména do zemí těžících ropu
  • race-to-the-bottom
   • státy se předhánějí v nabídkách soukromým investorům
  • crowding-out effect
   • vytlačení domácích drobných producentů z thu
  • capital drain
   • vyvádění zisků ze země
  • hot money
   • spekulativní kapitál
  • prohlubování regionálních disparit
  • akvizice a fúze
   • jen výměna vlastníků, žádné dopady na rozvoj
 • africký vztah k soukromému kapitálu
  • historický skepticismus
  • nacionalistický odpor
  • propojení byznysu a politiky
  • ideologická rezistence
   • mnoho i dnešních lídrů vychází z marxismu

Africké konflikty

 • základní pramen: Conflict barometer
 • jeden z hlavních důvodů pro slabý rozvojový výkon
 • trvají velmi dlouho
 • často se přelévají mezi státy
 • ale existují země, kde konflikty dlouho nebyly a přesto jsou velmi nerozvinuté
 • nejrůznější spektrum násilí
  • většina konfliktů vnitrostátních
   • občanské války (Angola, Pobřeží Slonoviny, Biafra)
   • mnoho konfliktů nižší intenzity, pozvolna rostoucí intenzita
 • rozšíření a vývoj
  • v porovnání s jinými částmi světa mnoho konfliktů (především násilných)
  • určité zklidnění na počátku 3. tis - křehký mír v západní Africe
  • konflikty přetrvávají ve velkých zemích
 • rozdělení podle mosse
  • klasické mezistátní války (Etiopie-Eritrea)
  • regionální konflikty
   • DPRK + oblast jezer
   • západní Afrika (region řeky Mano)
   • Somálsko, Etiopie, Eritrea
  • vnitřní občanské války/ozbrojená povstání/nepokoje
   • Súdán…
 • náklady konfliktů
  • na úrovni států
   • nabídka práce je redukována nebo přesměrována (vojenství)
  • regionální úroveň
   • pokles obchodu, migrace, nemoci, bezpečnost
   • ek.růst nižší o 1% když je sousedící stát ve válce
  • globální úroveň
   • náklady na peacekeeping a peacemaking

Politika, demokratizace v Africe

Vláda velkých můžů

 • bohatství v Africe - velký respekt
 • státy jsou velmi slabé, ale vůdci v rámci země jsou velmi silné
 • prezident má často ozsáhlé legislativní pravomoci
 • často vyhlašované výjimečné stavy - staly se pravidlem
 • význam vztahů - etnické vazby, přátelství…
 • rozdíly mezi soukromým bohatstvím a zdroji státu se stíraly
 • klientelismus - poskytování výhod určitým skupinám lidí za jejich loajalitu
 • kleptokracie - státní představitelé pouze kradou, extrémní verze predátorského režimu
 • slabé instituce, vzniklé v době kolonizace, které po vyhlášení nezávislosti nedokázaly fungovat -> nastupují velcí muži
 • režimy byly často původně založeny na ideálech (nebo je alespoň deklarovaly)
 • situace spěje k dohodám mezi velkými muži a opozicí
 • mohou za situaci v Africe velcí muži, nebo je Afrika vhodným místem pro nástup "velkých mužů"

Politické změny - od 90. let

 • politické trendy přicházejí ve vlnách a zasahují celý kontinent
 • změna podmínek
  • soutěž více stran
  • povoleno shromažďování
  • prezidenti nejsou doživotní
 • většina vlád zůstala u moci
  • elity si dokázaly své pozice pojistit
   • klientelismus, manipulace, zastrašování, krádeže…
 • hybridní režimy
  • rozpor mezi deklarovanou soutěží a nadále autoritativní vládou
 • recyklace některých původních garnitur
 • problém - stále neexistuje střední třída, která by si vynutila demokratizaci
 • časová souslednost se změnami ve střední a východní Evropě
 • volby jsou nejviditelnějším prvkem demokratizace
  • donoři jim přikládají největší význam
  • ale není důležité nastavit instituce, ještě musejí nějakou dobu fungovat
 • Governance peer review scheme
  • úroveň vlánutí hodnotí významné africké osobnosti

Afrika a MDGs

Problémy 90. let

 • nedostatečný ekonomický růst v 90. letech
  • neudržitelnost a neinkluzivnost růstu
 • HIV/AIDS
 • konflikty

po roce 2000

 • nebezpečí vzniku potravinových krizí
 • ekonomický růst usnadňuje redukci chudoby, ale nepostačuje

Africká integrace

 • regionalizace
  • jeden z nehvýznamnějších pojmů vedle globalizace
 • integrace
  • vytváření těsnějších a intenzivnějších vazeb mezi jednotlivými částmi SE
  • regionální - odstraňování překážek obchodu mezi státy regionu
  • členění
   • regionální vs. globální (OSN)
   • univerzální vs. sektorová (např. těžaři ropy - OPEC, Evropské sdružení uhlí a oceli)
   • mělká vs. hluboká (co všechn se integruje)
   • dle ekonomické úrovně (sever-sever (integrace USA a KANADY), jih-jih (ECOWAS, MERCOSUR), sever - jih(NAFTA, ASEAN))
   • formy:
    • regionální fórum
     • nezávazná diskuse o problémech a perspektivých regionů
    • preferenční oblasti, dohody, kooperační dohody
     • spolupráce v určitých sektorech
     • EU a africké země
    • zóna volného obchodu
     • neexistence obchodních bariér (celního zatížení)
     • typické u zemí, které nesousedí
    • celní unie
     • společná celní politika
     • logické, pokud státy sousedí
    • společný trh
     • volný pohyb zboží, lidí a kapitálu
    • měnová unie
     • společná centrální banka, společná měna
     • stát nevykonává vlastní monetární politiku
     • státy by měly mít podobnou hospodářskou úroveň
    • hospodářská unie
     • společná hospodářská politika
    • politická unie
     • společná zahraniční politika
 • dopady regionalismu
  • zmenšení rozdílů cen výrobních faktorů
  • diverzifikace a ekonomická specializace integrujících se zemí
  • posilování mikroekonomických sil v regionu - stimulace soutěže a rozšiřování trhu
  • podpora legislativníh reforem a otevírání ekonomiky globalizaci
 • rizika
  • ztráta nezávislosti národních států
  • nebezpečí obchodních vílek mezi regionálními bloky
  • nebezpečí vlivu velkých ekonomik, které dominují regionální integraci

Integrace v Africe

 • mnoho států
  • Berlínská konference (1884), zájmy velmocí
   • obrovské neřiditelné státy
   • malé, neživotaschopné státy, resp. trhy, velmi izolované
 • překreslení afrických hranic
  • pravděpodobně by došlo k novým konfliktům
  • za posledních 50 let pouze oddělení Eritrey od Etiopie
  • role silných afrických vůdců
 • důsledky fragmentace
  • etnika rozdělena mezi státy
  • malá velikost zemí - izolovanost, nediverzifikovanost (nekonkurenceschopnost na mez. trzích)
 • panafrikanismus
  • od počátku 20. století
  • rasová solidarita
  • cílem vytvoření celoafrické unie
  • Nkrumah - vytvoření spojených států afrických
 • dnes místo panafrikanismu pragmatičtější regionální integrace
  • vzorem již nejsou USA, ale EU
  • problémy, co se týče bezpečnosti - regionální uskupení se snaží řešit
   • ECOWAS - Libérie, Sierra Leone
  • rétorika vs. realita
   • integrace vyžaduje schopnost kompromisu, vzájemnou důvěru
    • vysoký počet hráčů, nízká důvěra, motivace k implementaci integrace velmi nízká
    • organizace podfinancované, bez manažerských kapacit
    • negenerují vlastní příjmy, závislé na příspěvcích států a donorů
    • nedostatek pravomocí
  • funguje tam, kde
   • je pouze malý počet států
   • cíle organizace jsou jasně definované
   • jeden stát jasně vede (JAR, Nigérie)
   • nejsou příliš ambiciozní cíle
 • překážky integrace
  • infrastrukturní
   • nedostatek infrastruktury mezi jednotlivými státy
  • institucionální
   • velká nákladnost, neefektivita organizací
   • nedostatek pravomocí
   • problém překrývajícího se členství
  • strukturální
   • výroba a vývoz podobného zboží -> státy si nemají co nabídnout
  • omezení v mezinárodním prostředí
  • konfliktní

Africká unie

 • celokontinentální integrace
 • v roce 2000 nahradila OAJ (Organizaci africké jednoty) - neefektivní talk-shop
 • cíle
  • jednotná centrální banka pro Afriku
  • celokontinentální soud pro lidská práva
  • společné politiky v oblasti obrany a komunikací
  • snaha o založení bezpečnostní a mírové rady po vzoru OSN
  • 2004 - Africký parlament - malé pravomoci
 • nejasné, zda se bude AU nějak lišit od OAJ
  • podobná struktura
  • nedostatek zdrojů a kompetencí
  • bezpečnostní operace
   • nasazení v Dárfúru bylo považováno za relativně úspěšné
 • struktura institucí
  • inspirováno EU
  • Shromáždění
   • fórum, setkávání hlav států minimálně 1* ročně, vytyčuje základní cíle a směry fungování AU
  • Výkonná rada
   • MZV, ZO, průmysl, energie, doprava
  • Komise stálých zástupců
   • za každý stát reprezentant, příprava činnosti pro Výkonnou radu
  • Pan-africký parlament
   • v současnosti pouze poradní funkce

NEPAD

 • v roce 2001 jako rozvojová strategie OAJ
 • vlastní sekretariát v Johannesburgu
 • nyní integrace s AU
 • oblasti spolupráce
  • asi 15
 • APRM - African peer review mechanism
 • koncept NEPAD často chápán jako dohoda s donory - zlepšení governance a ekonomických podmínek pro investice za více pomoci, obchodu a investic
 • do 2007 problém s koordinací aktivit, vynucováním vlastních standardů

další

 • SADC (South africa development community)
 • SACU (nejstarší celní unie na světě)
 • CMA (Common monetary area)
  • SACU bez Botswany
  • používání jihoafrického randu
 • CFA
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License